Stichting

Stichting Civitas Naturalis is gericht op ‘bevordering van een holistische en silvologische benadering van ontwerp, inrichting, management en besturing van publieke waarden en hun organisaties door middel van de bevordering en deling van kennis in de meest brede zin.’ (statutair vastgelegd). Holisme gaat over het vinden van de samenhang der dingen, silvologie over het begrip van complexe (bos)ecosystemen en hun besturing.

Het bos is het meest complexe systeem op aarde. Het  kan ons veel leren over de besturing van stad en samenleving, zo is onze overtuiging. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een twee-jaarlijkse Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman lezing, het bijhouden van relevante publicaties die verbonden zijn met de besturing van de stad en de bevordering van hierop gericht verbindend onderwijs.

De stichting is er dan ook op gericht om te denken én te handelen vanuit een voorliggende vraagstuk, om van daaruit de besturing te ontwerpen, die integraal en afgestemd is én werkt. De huidige praktijk van publieke besturing leert dat de meeste maatschappelijke en ecologische vraagstukken veelal vanuit de instituties, belangen en regels worden benaderd. De stichting heeft de overtuiging dat werken vanuit een vraagstuk of doelgroep leidt tot effectievere en meer betrouwbare besturing.

Geïnspireerd door het ecosysteem ‘bos’

De stichting richt zich enerzijds op het vinden en ontdekken van het ecosysteem van de stad, is niet dogmatisch maar luisterend en kijkend, en anderzijds op het bevorderen van integraliteit van haar besturing. De inspiratie hiervoor is ingegeven door kennis van en inzichten in de werking van het meest complexe natuurlijke ecosysteem op aarde, die van het bos. Er is de overtuiging dat het bos ons veel kan leren over de besturing van steden en samenleving. Als wij kennis en inzicht delen over de achtergronden van haar schoonheid, misschien worden we dan opnieuw verliefd op waar wij vandaan komen. Wij kunnen zoveel beter als wij ons het bos herinneren.

Lessen voor de Stad

Het bos kan ons leren hoe componenten, structuren en processen samen het levende ecosysteem van de stad vormen en kan ons daarmee wegwijs maken hoe rollen en relaties belangrijk zijn om de juiste balans te vinden in diversiteit en veerkracht van de stad. Deze balans is van groot belang voor welzijn en welvaart, alsmede het behoud en bescherming van natuur.

Dit is centraal

De besturing van de stad en de natuur door overheid, bedrijven en instellingen verdient een integrale benadering. Kennis vanuit bosecologie en vanuit andere wetenschappen die zich met systeemsturing bezighouden is daarbij nodig om gerichte en vooral werkende modellen van de besturing van de stad en de natuur te ontwikkelen.

In de civitas naturalis (de natuurlijke stad) is respect voor de natuur uitgangspunt, zowel in de stad als in haar wijde omgeving. De stad is in haar wezen onnatuurlijk – zij is ontstaan door grootschalige vernietiging van natuur, maar dient waar mogelijk vanaf nu te groeien naar en te integreren met natuurlijke ecosystemen. Een keerpunt.

Stad, Natuur en Besturing

De besturing van de stad en de natuur door overheid, bedrijven en instellingen verdient een integrale benadering. Kennis vanuit bosecologie en vanuit andere wetenschappen die zich met systeemsturing bezighouden is daarbij nodig om gerichte en vooral werkende modellen van de besturing van de stad en de natuur te ontwikkelen.

Natuur centraal

In de civitas naturalis (de natuurlijke stad) is respect voor de natuur uitgangspunt, zowel in de stad als in haar wijde omgeving. De stad is in haar wezen onnatuurlijk – zij is ontstaan door grootschalige vernietiging van natuur, maar dient waar mogelijk vanaf nu te groeien naar en te integreren met natuurlijke ecosystemen. Een keerpunt.

Menselijke maat

In de civitas naturalis is – met inachtneming van respect voor en bescherming van de natuur – het welbevinden van de individuele mens als burger en inwoner een groot goed. Alle wet- en regelgeving, dienstverlening en leiderschap zijn erop gericht de waarden van de individuele mens te respecteren en te waarderen.

Vraagstuk uitgangspunt

In de civitas naturalis staat het vraagstuk/de kwestie centraal met betrekking tot de waarde ∞ object (bv. welbevinden ∞ burger of resilience ∞ stad). Van daaruit is de actor (bv. overheid) aan zet met adequate besturing met inpassing in en afstemming op de context en externe krachten.

Portfolio

De stichting werkt aan haar missie door middel van een portfolio. De kern is telkens dezelfde: integraliteit en holisme in denken en handelen, in diagnose, besluitvorming en feitelijke besturing. De portfolio

Oldeman Lezing

De lezing heeft als doel bij te dragen aan enerzijds het inzicht in de architectuur en werking van het publieke domein van stad en samenleving en anderzijds aan de verbetering van de integraliteit van haar besturing.

De lezing bevordert en moedigt aan de transdisciplinariteit van diagnose, strategie- en besluitvorming én implementatie, dit in hun onderlinge samenhang.

Value & Risk

Blog gericht op het verzamelen van artikelen en nieuws inzake publieke waarden en hun risico’s alsmede over de besturing en navigatie ervan.

Cinetone™

Het raamwerk Cinetone™ gaat over het vinden (diagnose) én het vastleggen (in beeld en presentatie) van de toon van de stad. De taal is geïnspireerd door die van het (bos) ecosysteem. Het werkt met de basisgrootheden zoals populatie (aantallen), massa (gewicht) en structuur (geometrie en architectuur). Het concept verbindt diverse wetenschappen.

Cinetone™ is het acroniem voor CIvitas Naturalis Ecosystemic TONE, gevormd door door de authentieke en genetische elementen van karakter, kwaliteit en/of stemming van de stad. De aanpak en benadering is niet-verstorend, respecteert bestaande verbanden tussen componenten, is nauwkeurig en real-time.

*Stichting Civitas Naturalis is opgericht te Breda, Nederland, op 10 juli 2020 en geregistreerd onder Nederlandse wetgeving bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 78557372, bereikbaar onder contact@civitasnaturalis.com.

Heer Bommel

Als je begrijpt wat ik bedoel